FORMULAIRE d'abandon de marchandise(s)
FORMULIER van afstand van goederen

Klik hier / Cliquez ici


 • Brussel, datum

  Geachte,

  De goederen werden onderschept door de douane en accijnzen :

  In overeenstemming met de Verordening (EG) nr.608/2013 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten hebben wij een algemeen verzoek om op te treden ingediend.

  De feiten betreffen namelijk een inbreuk op artikel 80 en volgende van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en/of een inbreuk op artikelen 5 en 10 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's. De inbreuk steunt mogelijk eveneens op artikel 8 e.v. van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten.

  Een juridische procedure zal worden opgestart tenzij u aan volgende voorwaarden voldoet:
  1. U doet vrijwillig afstand van de inbreukmakende goederen;
  2. U geeft de toestemming deze goederen te vernietigen;

  U heeft drie opties om te reageren:

  1. Indien U akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden dan vragen wij bijgevoegd "formulier van afstand van goederen" in te vullen en gedateerd en ondertekend terug te sturen of online.
  2. Indien U niet akkoord gaat met bovenstaande voorwaarden dan stelt U ons binnen dezelfde termijn hiervan uitdrukkelijk op de hoogte. Dan kan klacht neergelegd worden bij het bevoegde parket.
  3. U reageert niet en het "formulier van afstand van goederen" komt niet binnen de 07 dagen vanaf de datum van kennisgeving bij ons aan of er wordt geen verzet tegen de vernietiging van de goederen aangetekend binnen dezelfde termijn, dan wordt krachtens voornoemde regelgeving deze toestemming verondersteld te zijn gegeven.

  Dit schrijven wordt u gericht onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkenning.

  Met beleefde groeten,


 • Bruxelles,

  Chère Madame, Cher Monsieur,

  Les marchandises suivantes ont été transmises à nos services, par la douane, pour vérification de la conformité:

  Conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 608/213 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle. Nous avons formulé une demande générale pour agir en prévention.

  Des poursuites judiciaires seront engagées que si vous ne répondez pas aux conditions suivantes:
  1. Vous avez volontairement fait abandon des marchandises de contrefaçon;
  2. Vous fournissez l'autorisation explicite de détruire de tels biens;

  Vous avez maintenant 3 possibilités de réagir:

  1. Si vous acceptez ces conditions, nous demandons de remplir le « formulaire d'abandon de marchandise(s) » ci-joint et nous le renvoyer par poste ou Online
  2. Si vous n'acceptez pas ces conditions, alors vous nous informez explicitement avant la même date. De ce fait on peut déposer une plainte auprès du parquet compétent.
  3. Si vous ne réagissez pas et le formulaire (ci-joint) ne nous arrive pas dans les 07 jours après la date de notification et qu'aucune obstruction contre la destruction des marchandises n'est faite dans le même délai, en vertu de ces règlements votre consentement est supposé. Ensuite nous procèderons à la destruction de la marchandise, accompagné par les services de douanes.

  Cette lettre vous est adressée sous réserve de tous droits et sans aucune reconnaissance préjudiciable.